Bürgerinformationssystem

Ausschüsse  

   Mitglieder
(19.01.2019)
  Letzte Sitzung Nächste Sitzung

Jugendhilfeausschuss 41   28.11.2018
13.03.2019  
Personalausschuss 12   28.08.2018
29.01.2019  
Rechnungsprüfungsausschuss 9   08.03.2018
 
Schulträgerausschuss 18   21.11.2018
27.03.2019  
Sozialausschuss 24   13.12.2018
10.04.2019  
Stadtrechtsausschuss 21      
Werkausschuss "Eigenbetrieb Volkshochschule" 21   22.11.2018
 
Hauptausschuss 21   05.12.2018
29.01.2019  
Liegenschaftsausschuss 18   27.11.2018
22.01.2019  
Planungsausschuss 22   29.11.2018
24.01.2019
Ausschuss für Kultur, Marketing und Tourismus 16   20.12.2018
13.02.2019  
Sportausschuss 20   20.11.2018   23.01.2019
Lenkungsgruppe zur externen Organisationsuntersuchung Amt 51 (bis 22.02.2017)